زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

mohammad rahimi

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

اینم جواب بدین؟؟

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بدین😍

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم لطف کنین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینو خواهش میکنم بگید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

حنجره کدام قسمت از دستگاه تنفسی است ؟(هادی یا مبادله ای )

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

علت اینکه مقداری هوا در شش هامون حتی پس از یک بازدم عمیق هم باقی می ماند چیست؟ لطفا زود جواب بدهید؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

علت غلط بودنش چیست؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

چند مسیر بین گرهی از گره اول ب گره دوم میرسد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا زود جواب بدهید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

با توجه به شکل صفحه ۴۰ زیست فصل سوم نایژه اصلی سمت راست بلند است یا سمت چپ بلند است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در محافظت از شش ها دو نوع بافت نقش دارد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

غضروف کامل در نایژه اصلی داشتیم یا در نایژه فرعی؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا در بازدم عادی انقباض ماهیچه ای داریم؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا جواب بدهید؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در محافظت از شش ها دو نوع بافت نقش دارد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در اطراف حبابک های موجود در شش چه نوع مویرگی را می توانیم ببینیم؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

از بین سه نوع ماهیچه هایی که داری کدام یک ازاینجا رو بصورت تیره و روشن و خط دار یا مخطط می بینید؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

علت تیره و روشن دیده شدن ماهیچه اسکلتی چیست؟

Hamidreza Moradi

فصل سوم زیست دهم

با توجه به شکل های زیر که عمل تنفس در انسان را نشان می دهد ..

be name balai

فصل سوم زیست دهم

استثنا خون روشن و تیره