ریاضی پنجم - فصل هفتم ریاضی پنجم

سلوا پاکیزه

ریاضی پنجم. فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

جواب ها

جواب معرکه

Hosna Jagari

ریاضی پنجم

۸+۲+۶+۹=۲۵÷۴=۶/۲۵ معرکه یادت نره

این عدد ها رو باهم جمع میکنی به جواب هرچقدر شد تقسیم میکنی میبینی که چند تا عدد باهم جمع شده

Haasti 100.3

ریاضی پنجم

نوشتتتت

نیایش سلطانی

ریاضی پنجم

جواب 6 و 25% میشود

میانگین عدد ۹ ،۶ ،۸ ،۲ را به دست آورید$$ 9 + 6 + 8 + 2 =25 /div 4=6.25 $$

سوالات مشابه

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

سحر رنجبر

فصل هفتم ریاضی پنجم

سلام ریاضی صفحه ی ۱۲۹ تمرین رو بفرستید تاج می دم

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید وقت ندارم به ۱۰ نفر اول معرکه میدم

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

👇بگیین لطفا پاداش

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

نسترن محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

سوالات فصل هفتم تاج میدم

نگار محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفاً ازفصل ۷سوال بفرستید تاج میدم

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

آرمی ......

فصل هفتم ریاضی پنجم

بگید لطفاً تاج میدم و فالوتون میکنم

محیا رشیدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

سه عدد متوالی بنویسید که میانگین ان ها 30 باشد

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

👇بگیین لطفا پاداش

آرمی ......

فصل هفتم ریاضی پنجم

بگید لطفاً تاج میدم و فالوتون میکنم

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

محیا رشیدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

سه عدد متوالی بنویسید که میانگین ان ها 30 باشد

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید فقط ۱۰ نفر معرکه میدم بهشون 😍

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید