علوم پنجم - درس 3 علوم پنجم

یوسف خنفری

علوم پنجم. درس 3 علوم پنجم

چگونه می توانیم اجسام ریز را ببینیم

جواب ها

با استفاده از ذربین (عدسی)لیوان پر از آب

yasna Alimohammad

علوم پنجم

با استفاده از کف لیوان _استفاده از لیوان آب_استفاده از ذره بین(عدسی)

``end life ``

علوم پنجم

با استفاده از عدسی. کف لیوان. لیوان اب✌🏻🙂

ونوم سلطان

علوم پنجم

بامیکروسکپ

بااستفاده از ذربین عدسی میتونیم ذره ذره چیزی کوچک رو ببینیم

سوالات مشابه

یوسف خنفری

درس 3 علوم پنجم

چگونه می توانیم اجسام ریز را ببینیم

یوسف خنفری

درس 3 علوم پنجم

چگونه می توانیم اجسام ریز را ببینیم

یوسف خنفری

درس 3 علوم پنجم

چگونه می توانیم اجسام ریز را ببینیم