ریاضی دهم -

فصل6 ریاضی دهم

mohammadreza zahed

ریاضی دهم. فصل6 ریاضی دهم

@@من@@پیشنهاد@@میکنم@@@@علاوه@@بر@@@@اینجا@@یه@@گروه@@تلگرامی@@هم@@داشته@@باشیم@@تا@@تبادل@@@@نظرات@@راحتر@@باشه

جواب ها

سوالات مشابه

فصل6 ریاضی دهم

در@یک@همایش@،پنج@نفر@جهت@سخنرانی@ثبت@نام@کرده@اند.چند@طریق@ترتیب@سخنرانی@برای@انان@وجود@دارد@به@طوری@که@بین@سخنرانی@مورد@نظر@A@و@B@فقط@یک@نفر@سخنرانی@کند؟

فصل6 ریاضی دهم

دقت@کنید: سکه@ای@را@انقدر@پرتاب@میکنیم@تا@برای@بار@سوم@رو@بیاید@.@تعداد@حالاتی@که@در@۱۰@پرتاب@یک@سکه@به@این@نتیجه@برسیم@را@بیابید؟

فصل6 ریاضی دهم

۴@کتاب@ریاضی@متمایز@و@۶@کتاب@فیزیک@متمایز@را@به@چند@طریق@می@توان@در@یک@قفسه@چید@بطوری@که@هیچ@دو@کتاب@ریاضی@کنار@هم@نباشند؟

فصل6 ریاضی دهم

لطفا@جواب@سوالو@بدین@فردا@امتحان@دارم!!😭