فارسی ششم - درس 12 فارسی ششم

اراد عظیمی

فارسی ششم. درس 12 فارسی ششم

انواع قید را نام ببرید ۴ مورد

جواب ها

جواب معرکه

زهره انصاری

فارسی ششم

ساده قیدی که یک واژ بیشتر نیست و نمی توان آنرا به جزء های معنی داری تقسیم کرد. پیرمرد ،آهسته به راه افتاد.(آهسته) مرکّب داراى چند جزء معنى دار یا ترکیبى از اجزاى معنى دار ومعنى ساز که همراه با هم یک مفهوم دارند. هرروز به کتابخانه میروم. (هرروز) اقسام قید از لحاظ نقش مختص قیدى که همواره نقش قیدى دارد و نقش دیگری را نمی پذیرد: البتّه، خوشبختانه، هرگز. اوهرگز دروغ نمی گوید.(هرگز) مشترک بعضی از اسمها یا صفتها یا کلمات دیگر گاهی در جمله نقش قیدی می پذیرند: خوب، تند، صبح. احمد شب به خانه برگشت.(شب اسم است که نقش قید زمان دارد.) اقسام قید از لحاظ معنى و کارکرد 1. زمان: امروز، در آن هنگام.... 2. مکان: این جا، آنجا.... 3. مقدار: یک کیلو، بسیار، کم ،زیاد... 4. حالت: آهسته، گریان،نالان.... 5. نفى: هرگز،اصلا، هیچ، نه... 6. استثنا: مگر، جز، وگرنه، غیر.... 7. تأکید: آرى، بى گمان، بلکه، راستى، ناچار، هرآینه، بى چون و چرا.... 8.کیفیت: خوب، به آرامی.... 9. استفهام: براى چه، آیا، چون، کى، چرا، چطور، چگونه.... 10.تاسف:افسوس ، متاسفانه.... 11.تعجب: چه عجب، عجبا... 12.شک و تردید:شاید...

جواب معرکه

قید زمان قید حالت قید مکان قید مقدار

جواب معرکه

قید زمان قید حالت قید مکان

Setayesh Sahi

فارسی ششم

قید مکان قید زمان قید حالت قید مقدار

سوالات مشابه

اراد عظیمی

درس 12 فارسی ششم

انواع قید را نام ببرید ۴ مورد

اراد عظیمی

درس 12 فارسی ششم

انواع قید را نام ببرید ۴ مورد

اراد عظیمی

درس 12 فارسی ششم

انواع قید را نام ببرید ۴ مورد

اراد عظیمی

درس 12 فارسی ششم

انواع قید را نام ببرید ۴ مورد