فارسی چهارم - درس هفتم فارسی چهارم

کاربر پرسان

فارسی چهارم. درس هفتم فارسی چهارم

سلام ببخشید در کتاب فارسی معنی خودکار چی میشه؟

جواب ها

جواب معرکه

Fateme mosyi

فارسی چهارم

کسی که کاری را باید خودش انجام دهد را در موقع خودو بدون امر کردن به دیگران انجام میدهد معرکه یادت نره

پویان مقیمی

فارسی چهارم

کسی که خودش کار خود را انجام میدهد *تاج ندی مدیونی*

ßámù ģøñģ

فارسی چهارم

سوالات مشابه

m. s..

درس هفتم فارسی چهارم

دربارهی همای رحمت هر چه فهمیدید در یک بند بنویسید فارسی چهارم زود جواب بدید معرکه میدهم

m. s..

درس هفتم فارسی چهارم

دربارهی همای رحمت هر چه فهمیدید در یک بند بنویسید فارسی چهارم زود جواب بدید معرکه میدهم

m. s..

درس هفتم فارسی چهارم

دربارهی همای رحمت هر چه فهمیدید در یک بند بنویسید فارسی چهارم زود جواب بدید معرکه میدهم