ریاضی چهارم - فصل پنجم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل پنجم ریاضی چهارم

لطفا زود حل کنید تاج میدم

جواب ها

اولی 5 _ 10 یا ٠/۵ دومی 9 _ ۱٠ یا٠/۹ سومی ۱ _ ۱٠ یا.٠/۱ اخری ۴ _ ۱٠ یا ٠/۴

سوالات مشابه

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

لطفا زود جواب بدید معرکه میدم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

لطفا زود حل کنید تاج میدم