شیمی دوازدهم - فصل سوم شیمی دوازدهم

فاطی قا

شیمی دوازدهم. فصل سوم شیمی دوازدهم

چرا دلتاH برابر عدد اکسایشه؟

جواب ها

مهدی فیضی

شیمی دوازدهم

اینو پرسیدم منظورش دلتای هاشِ عدد اکسایشه!!!نه دلتا هاش برابر عدد اکسایش!

سوالات مشابه

fatimah shahhoseini

فصل سوم شیمی دوازدهم

شیمی دوازدهم

diana sh

فصل سوم شیمی دوازدهم

لطفا اینو حل کنید برام

علی همیار

فصل سوم شیمی دوازدهم

لطفا جواب بدید