علوم تجربی هفتم - فصل 8 علوم هفتم

یک هفتمی یک هفتمی

علوم تجربی هفتم. فصل 8 علوم هفتم

سلام بچه ها سوالات علوم با جواب نمونه سوال نه نمونه سوال باشه تاج نمی دم سوال با جواب

جواب ها

🎸soroush 🎸

علوم تجربی هفتم

۱ ـ بخار آب موجود در اتمسفر به صورت باران به سطح زمین می رسد. ۲ ـ چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟ جواب: ۷۵درصد. ۳ ـ بزرگترین دریاچه جهان خزر نام دارد. ۳ ـ با توجه به نمودار صفحه ۹۷ درصد آبهای زمین شور و بقیه شیرین هستند. ۴ ـ تگرگ چگونه به وجود می آید؟ جواب: اگر قطرات باران هنگام پایین امددن از توده هوای سرد عبور کنند تگرگ ایجاد می شود. ۵ ـ هواشناسی چیست؟ جواب: دانشی است که در باره جو وهوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازند. ۶ ـ حوضه آبریز چیست؟ جواب: به منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن ، از سمت نواحی مرتفع به سمت نواحی پست تر جریان پیدا می کنند. ۷ ـ مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟ جواب: شیب زمین – جنش زمین- مقدار بارندگی- پوشش گیاهی ۸ ـ هدف از احداث سد چیست؟ جواب: جلو گیری از هدر رفتن آب – استفاده بهتر از آب . ۹ ـ آبشار یا تنداب چیست؟ جواب: رود خانه در ادامه مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع می شود که در این صورت تند آب ایجاد می شود. ۱۰ ـ انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید جواب: یخچال کوهستانی و قطبی. ۱۱ ـ سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟ جواب: جنش زمین – شیب زمین – پوشش گیاهی. ۱۲ ـ در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ جواب: سرعت آب رود خانه زیاد باشد. ۱۳ ـ علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟ جواب: شکستگی قسمتی از سنگ کره. ۱۴ ـ در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟ جواب: در صورتی که سرعت رود خانه کم باشد. ۱۵ ـ دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟ جواب: تعدیل آب هوا توسعه گردشگری حفظ محیط زیست. ۱۶ ـ علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟ جواب: باقی مانده دریای قدیمی به نام تتیس. ۱۷ ـ علت تشکیل دریاچه سبلان چیست؟ جواب: دهانه آتش فشان. ۱۸ ـ جزر چیست؟ جواب: به پایین رفتن آب در سواحل جزر گفته می شود . ۱۹ ـ مد چیست؟ جواب: به بالا آمدن آب و حرکت آب به سمت ساحل مد می گویند. ۲۰ ـ علت جزر و مد چیست؟ جواب: نیروی گرانشی بین ماه و خورشی در صورت تمایل معرکه بدهید 🙏💙

جواب معرکه

... ...

علوم تجربی هفتم

) مهمترین ویژگی های انرژی چیست؟ پاسخ: مهم ترین ویژگی انرژی، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است. ۲) عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید. پاسخ: ۱) نیرویی که به جسم وارد می شود. ۲) جا به جایی یا تغییر مکان جسم. ۳) تاثیر نیرو به جسم در جهت های مختلف را بنویسید. پاسخ: الف) شروع حرکت. ب) سریع تر شدن حرکت. ب) کُند شدن حرکت. ت) توقف حرکت. ث) تغییر شکل. ج) تغییر جهت حرکت. ۴) چه زمانی کار انجام می شود؟ پاسخ: هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم، سبب جا به جا شدن آن شود. ۵) معادله کار را نوشته و واحد های آن را مشخص کنید. پاسخ: جا به جایی × نیرو = کار در این رابطه نیرو برحسب نیوتون، جا به جایی برحسب متر، و کار برحسب ژول ۶) چه نیرو هایی سبب انجام کار نمی شوند؟ پاسخ: نیروهایی که سبب جا به جایی جسم نمی شوند. کار انجام نمی دهند. ۷) شکل های مختلف انرژی را نام ببرید؟ پاسخ: انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. ۸) انرژی جنبشی چیست؟ پاسخ: انرژی حرکتی را، انرژی جنبشی می نامند. ۹) انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید. پاسخ: انرژی جنبشی هر جسم، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد؛ یعنی هر چه سنگین تر باشد و تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد ۱۰) انواع انرژی را نام ببرید. پاسخ: انرژی جنبشی – انرژی پتانسیل ۱۱) انواع انرژی پتانسیل را نوشته و تعریف کنید. پاسخ: ۱) انرژی پتانسیل گرانشی: انرژی ذخیره شده در اجسامی که بالاتر از سطح زمین هستند. ۲) انرژی پتانسیل کشسانی: انرژی ذخیره شده در اجسامی که کشیده می شوند. ۳) انرژی پتانسیل شیمیایی: انرژی ذخیره شده در سوخت ها و مواد غذایی. ۱۲) انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟ پاسخ: انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است. ۱۳) قانون پایستگی انرژی چیست؟ پاسخ: انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود. تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند. ۱۴) منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ مثال بزنید. پاسخ: منظور از این کمیت این است که در یک زمان معین (مثلاً یک دقیقه) چه مقدار انرژی مصرف می شود؛ به عنوان مثال، آهنگ مصرف انرژی برای راه رفتن معمولی ۱۶ کیلو ژول در دقیقه است و این بدان معناست که برای هر دقیقه راه رفتن معمولی، بدن ما حدود ۱۶ کیلو ژول انرژی مصرف می کند. ۱۵) برای فعالیت هایی مانند (راه رفتن، فکر کردن، رشد گیاهان حرکت اتومبیل، هواپیما) چه چیزی لازم است؟ پاسخ: انرژی ۱۶) مهمترین ویژگی انرژی چیست؟ پاسخ: قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است. ۱۷) چه زمانی به وجود انرژی پی میبریم؟ پاسخ: وقتی منتقل یا تبدیل شود. ۱۸) آیا در فیزیک به نشستن در پشت میز ، خواندن کتاب نوشتن و اندیشیدن (کار کردن) می گوییم؟ پاسخ: خیر در فیزیک کار کردن زمانی اتفاق می افتد که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود و جسم در راستای نیرو حرکت کند. ۱۹) در رابطه (جا به جایی × نیرو = کار) چه فرضی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ: مقدار نیروی وارد شده به جسم ثابت باشد و جسم در جهت نیرو جا به جا شود. ۲۰) در چه صورت کار انجام می شود؟ پاسخ: هنگامی که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود. ۲۱) در رابطه محاسبه کار انجام شده نیرو بر حسب نیوتن جابجایی بر حسب متر و کار بر حسب ژول اندازه گیری و بیان می شوند؟ پاسخ: هنگامی می توان گفت کار انجام شده که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود. ۲۲) چه م

حا نیه کشته گر

علوم تجربی هفتم

قا بلیت های انر ژی ازشکلی به شکل دیگر تبدیل می شو

سوالات مشابه

معصومه دُرج

فصل 8 علوم هفتم

چند نوع انرژی داریم؟؟ پتانسیل و....

💓Reyhaneh joon💓

فصل 8 علوم هفتم

لطفا جواب این سوال رو بهم بدین. فورا

Hadi 🤐

فصل 8 علوم هفتم

سلام لطفاً از درس ۱علوم تا درس هشتم برام نمونه سوالات بفرستین ممنون زود لطفاً