ریاضی پنجم - فصل اول ریاضی پنجم

میعاد شجیراتی

ریاضی پنجم. فصل اول ریاضی پنجم

سلام میشه نمونه سوال بدید

جواب ها

الگو زیر را ادامه بده 22-24-26-28-30 جوابش را بنویس 80+ 51

ثنا اقابابایی

ریاضی پنجم

سلام. مریم ۵ هزار تومان پول دارد اگر ۱ هزار تومان را برای پول کتاب. بدهد و ۴ تومان آن را برای مادرش چیز بخرد حساب کنید فرشته در ۱ساعت از ۶۰ صفحه کتاب ۱۰ صفحه خواند و زهرا از همان کتاب در ۲ ساعت ۲۰ صفحه خواند حساب کنید جمع و تفریق زیر را بنویسید ۴۰۰_ ۱۵۱= ۹۰۰+ ۱۴۴= تقسیم زیر را بنویسید. ۱۲۰÷ ۵۰= ۱۳۱÷۳= عدد اعشاری زیر را جمع کن ۲/ ۳ +۵/۴

سوالات مشابه

کوثر یوسفخانی

فصل اول ریاضی پنجم

میشع کمک کنید

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

لطفا سریع هرکی بلده بگه