زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

طبق شکل کتاب انگار صخامت لایه ی مشیمیه از شبکیه کم تره ولی تو نکات درسنامم گفته که شبکیه نازک ترین لایست غلط نیست؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

راستش دقیق نمیدونم یه منبع خارجی هم دیدم انگار شبکیه ضخیم تره

سوالات مشابه

Bita qp

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

به محض اشغال شدن جایگاه A رناتن با عوامل ازاد کننده اولtrnaاز خود جایگاه p خارج میشه، دوم پلی پپتید از trnaجدا میشه سوم 2تا زیر واحد رناتن باز میشن و در آخر رنای پیک ازاد میشه ترتیبش رو درست گفتم؟ میخوام مطمئن شم.

عقیله باصری

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

بیانه و میانه میتونه از توالی بین ژنی باشه؟

hadiseh .gh

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

‌تو‌کتاب‌نو‌شته:‌در‌کم‌خونی‌داسی‌شکل‌که‌یک‌بیماری‌ارثیه‌و‌اختلال‌در‌ژن‌صورت‌میگیرد‌ولی‌گلبول‌قرمز‌هسته‌نداره‌پس‌ژن‌هم‌نداره‌. ‌پس‌چطوری‌ممکنه؟ لطفا‌یکی‌توضیح‌بده.