فارسی یازدهم - درس 5 فارسی یازدهم

Fateme Ghasemi

فارسی یازدهم. درس 5 فارسی یازدهم

سلام میشه لطفا معنی روان خوانی تا غزل بعد و لغت معنی هاشو بگید

جواب ها

donya .m

فارسی یازدهم

این کل معنی لغات درس۵ موفق باشی🙃🤍

NMA ...

فارسی یازدهم

سلام معنی لغات و معنی ونکات ادبی شعر : موصل: شهری در عراق / اسارت: اسیری، زندانی، گرفتاری / آسایشگاه: محلّ استراحت / اردوگاه: محلّ تجمع اسیران. ذهنیت: بینش، نوع تفکّر / فرزانه: دانشمند، عالم / کرامت: سخاوت، جوانمردی / دریغ: افسوس / شایق: آرزومند، مشتاق. وقفه: درنگ، ایست، فاصله زمانی کوتاه / وجد: سرور، شادمانی و خوشی / مقرّر: معلوم، تعیین شده / رغبت: میل، اراده، آرزو نیروهای ارتش عراق در زمان صدام/ تدارک: مهیّاکردن، آماده ساختن / اعیاد: جمع عید،جشن ها/ موزون: هماهنگ، خوش‌نوا حماسی: منسوب به حماسه، اشعار حماسی و رزمی / اغلب: غالبتر، بیشتر. خیمه شب بازی: نمایش عروسکی / خوش ذوق: خوش سلیقه، خوش قریحه. قلمرو زبانی: کورسو: نور اندک، روشنایی کم / استعداد: توانایی / طرد: اخراج، تبعید، راندن / منزوی: گوشه نشین، گوشه گیر / ترجیح: اولویت، برتری، تقدّم / افراط: از حد درگذشتن، زیاده روی، مقابل تفریط / تفریط: کوتاهی کردن در کاری /طاقت فرسا: توانفرسا، سخت و تحمّل ناپذیر / غربت: دوری، بیگانگی. معنی شعر: ۱ آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم معنی: سرزنده و شادابتر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم. آنقدر ضعیف و ناتوان نیستیم که با ظلم شما شکسته و نابود شویم. قلمرو زبانی: بیت: چهار جمله / آبی تر از آن و از شیشه: نقش مسند / بیرنگ و با سنگ: نقش قید. قلمرو ادبی: شیشه و سنگ: تضاد / آبی تر بودن: کنایه از زنده بودن و شور و شوق داشتن / شیشه بودن: کنایه از ضعف و شکنندگی /سنگ: نماد سختی و ظلم / رنگ و سنگ: جناس ناقص اختلافی (ناهمسان). ۲ .فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم معنی: ای روح دیوانه و سرکش، تا خواندن غزل بعد به ما فرصت بده؛ زیرا در مرام ما نیست که در ظلم و ستم، ضعیف شده بمیریم. قلمرو زبانی: جنون: شیفتگی، شیدایی، شوریدگی / غیرت: حمیّت، تعصّب / بیت: چهار جمله / فرصت: نقش مفعول. قلمرو ادبی: ای روح: تشخیص و استعاره / تا و ما: جناس ناقص اختلافی. امیدوارم برات مفید باشه.... موفق باشید ☘️🙃

سوالات مشابه

محمد shahmard

درس 5 فارسی یازدهم

چرا آغا محمدخان اینجوری نوشته شدهبا (غ) تو فارسی یازدهم انسانی

Fateme Ghasemi

درس 5 فارسی یازدهم

سلام میشه لطفا معنی روان خوانی تا غزل بعد و لغت معنی هاشو بگید

محمد shahmard

درس 5 فارسی یازدهم

چرا آغا محمدخان اینجوری نوشته شدهبا (غ) تو فارسی یازدهم انسانی