ریاضی چهارم - فصل پنجم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج می دهم

جواب ها

بین۵ و۶ به ۵ نزدیک‌تر است

زهرا جلالی

ریاضی چهارم

بین پنج وشش و به عدد پنج نزدیک هست

بین 5 و 6 و ب 5 نزدیکترع

پویان مقیمی

ریاضی چهارم

بین ۵ ۶ و به ۵ نزدیک تر است

سوالات مشابه

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج می دهم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم