ریاضی پنجم - فصل چهارم ریاضی پنجم

آرمی ......

ریاضی پنجم. فصل چهارم ریاضی پنجم

بگید تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

تیدا منش

ریاضی پنجم

جواب : الف ) گلم توی متوازی الاضلاع ضلع ها و زاویه های رو به روی هم برابر هستند . زاویه میشه ۶۰ ضلع هم میشه ۲ ب ) توی لوزی هم ضلع ها با هم برابر هست و زاویه های رو به رو هم با هم برابر هست . زاویه میشه ۱۳۰ برای به دست آوردن ظلع هم ۸ رو تقسیم بر ۴ ( تعداد اضلاع شکلت کن ) میشه ۲ ج ) توی مستطیل همه زاویه با هم برابر هست یعنی ۹۰ درجه هست و ضلع های رو به رو هم با هم برابر هستند . زاویه میشه ۹۰ ضلع میشه ۵ د ) توی ذوزنقه ی متساوی الساقین دو ساق با هم برابر هست و زاویه های رو به رو با هم برابر هستند . زاویه میشه ۴۰ ضلع میشه ۳ بفرمایید لطفا تاج هم بده

سوالات مشابه

آرمی ......

فصل چهارم ریاضی پنجم

اینارو هرکس بگه تاج میدم

yazna habybyfar

فصل چهارم ریاضی پنجم

سلام بهم سوال بدید ممنون

فاطمه عظیمی پارسا نژاد

فصل چهارم ریاضی پنجم

یکی اینو بگه چه میشه یه سیلی همراش 🤭