زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

بر اساس این شکل مژک های گیرنده ی چشایی از منفذ بیرون زدن اما درسنامه ی منفته از منفذ بیرون نزدن😐کدوم درسته؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

چرا من احساس میکنم جزوتون قدیمیه? در ضمن مژک نیستن ریز پرز هستن

سوالات مشابه

عقیله باصری

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

بیانه و میانه میتونه از توالی بین ژنی باشه؟

مهدی مروی

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

رو نویسی توسط چه آنزیمی انجام میشود

nazi sh

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

میشه جواب بدین لطفا