علوم پنجم - درس 7 علوم پنجم

پریماه عبدالملکی

علوم پنجم. درس 7 علوم پنجم

میشه نمونه سوال بدید

جواب ها

saina ♡:)

علوم پنجم

مدیونی تاج ندی مزه های اصلی کدامند ؟ پاسخ:  شوری – ترشی – تلخی – شیرینی 6- آیا همه ی قسمت های زیان یک مزه را حس می کنند ؟ پاسخ:  خیر هر بخشی از زبان یک مزه را حس می کنند . 7- زبان اندام چه حسی است ؟ پاسخ:  حس چشایی 8- آیا همه ی زبان طعم چیزی را احساس می کند ؟ پاسخ:  خیر وسط زبان هیچ طعمی را حس نمی کند 9- قسمت های کناره ی زبان چه طعمی را حس می کند ؟ پاسخ:  شوری و ترشی 10- نوک زبان چه طعمی را حس می کند ؟ پاسخ:  شیرینی 11- ته زبان چه طعمی را حس می کند ؟ پاسخ:  تلخی 1- اندام حس بویایی چه نام دارد ؟ پاسخ:  بینی 2- چگونه بوی چیزی را حس می کنیم ؟ پاسخ:  ذراتی از جسم به همراه هوا وارد بینی ما می شود و در بخش نمناک بالای بینی حل می شود . توسط اعصاب های به مغز پیام می فرستاده می شود و ما بوی چیزی را حس می کنیم . 3- چرا وقتی که سرما می خوریم بوی مواد را حس نمی کنیم؟ پاسخ:  هنگامی که سرما می خوریم بخش داخلی بینی خشک می شود و ذرات اجسام در آن حل نمی شود و ما بوی اجسام را حس نمی کنیم .

رمز های اصلی کدام اند

سوالات مشابه

پریماه عبدالملکی

درس 7 علوم پنجم

میشه نمونه سوال بدید

پریماه عبدالملکی

درس 7 علوم پنجم

میشه نمونه سوال بدید