علوم ششم - درس 2 علوم ششم

سحرناز خانه شناس

علوم ششم. درس 2 علوم ششم

چرا نمی توان کاغذ رنگی را بازیافت کرد به بهترین پاسخ معرکه

جواب ها

ARMY ♥️

علوم ششم

زباله های غیر قابل بازیافت کاغذ یادداشت های رنگی به دلیل استفاده از رنگ ها و چسبی که در پشت آنها وجود دارد ، نمی توان بازیافت کرد و بهتر است در سطل زباله مواد بازیافتنی انداخته نشود. کاغذهای مرطوب : این کاغذها به دلیل اینکه خاصیت خود را به دلیل رطوبت از دست می دهند قابل بازیافت نمی باشند. معرکه یادت نره:)

jokiong lim

علوم ششم

چونکه بازیافت کردن آن زمان زیادی می‌برد و سخته و اینکه رنگش رو به سختی می‌توان جدا کرد

هدیه .......

علوم ششم

زیرا رنگی است زمان زیادی میبره همچنین سرمایه ی زیادی میخواد

سوالات مشابه

سحرناز خانه شناس

درس 2 علوم ششم

چرا نمی توان کاغذ رنگی را بازیافت کرد به بهترین پاسخ معرکه

سحرناز خانه شناس

درس 2 علوم ششم

چرا نمی توان کاغذ رنگی را بازیافت کرد به بهترین پاسخ معرکه

سحرناز خانه شناس

درس 2 علوم ششم

چرا نمی توان کاغذ رنگی را بازیافت کرد به بهترین پاسخ معرکه