هندسه دهم -

فصل اول هندسه دهم

مستر هوش

هندسه دهم. فصل اول هندسه دهم

لطفا@روش@رسم@نیمساز@یک@زاویه@را@توضیح@دهید@(ص۱۲)

جواب ها

سوالات مشابه

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@این@مراحل@رو@توضیح@بدهید@و@همچنین@@رسم@خط@موازی@با@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید(@صفحه@۱۴و۱۵)@

amirhoseen n.r

فصل اول هندسه دهم

متوازی@الضلاعی@رسم@کنید@که@طول@اضلاعش۳و۵وطول@یک@قطر@آن@۶باشد