ریاضی پنجم - فصل چهارم ریاضی پنجم

یسنا جباری

ریاضی پنجم. فصل چهارم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این رو بدید

جواب ها

در مربع نسبت خط تقارن به اضلاع مثل به. است

آرمی ......

ریاضی پنجم

میشه اینو بگید

وندا بحرینی

ریاضی پنجم

الف)۴به۴ ب)لوزی و مربع پ)۱۰ ت) ۶۰ تومان ث)۴۲۰ ج)برابر با واحد

سوالات مشابه

فاطمه عزیزی

فصل چهارم ریاضی پنجم

اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آوردید؟هرکی جواب تمرین را بده تاج میدم

فاطمه عزیزی

فصل چهارم ریاضی پنجم

هرکی جواب سوال را بده معرکه میزنم

فاطمه عزیزی

فصل چهارم ریاضی پنجم

اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آوردید؟هرکی جواب تمرین را بده تاج میدم