زیست شناسی دوازدهم -

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

زهرا موسوی

زیست شناسی دوازدهم. فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

گزینه یک این سوال غلط نیست؟

جواب ها

Reyhane Moghaddam

زیست شناسی دوازدهم

سوالات مشابه

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام، گزینه دو این سوال رو خوب متوجه نمیشم احساس می کنم هر دو قسمتش مربوط به مرحله تلوفاز ، میشه لطفا برام توضیح بدید

نیکا اشتابی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

چه یاخته هایی توانایی تنفس بی هوازی ندارند ؟

eN yari

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

لطفا بگید چرا مورد ب غلطه؟

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

من مفهوم این جمله رو متوجه نمیشم میشه لطفا برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید به نظر من الف و د درسته چون داخلی ترین آوند چوبی میشه اما مورد د رو شک دارم چون فقط در مورد عناصر آوندی درسته

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه توضیح بدید🙏🏻

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا گزینه ۳ و ۴ رو بهم توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام جمله ی زیر درسته؟ به نظر من غلط.

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام توکتاب نوشته درمرحله متافاز به هرکروموزوم دوریزلوله متصل است بنابراین به کروموزوم های پیکری 88ریزلوله متصل خواهدشد این نکته رومتوجه نمیشم بایدمیگفت کلا108ریزلوله تواین مرحله هست ولی ازچه نتیجه گیری به 88رسیده واین که ازکحافهمیده دوتاریزلوله متصل هیت به کروموزوم اگرمیشه توضیح بدید؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام فرق تومورباسرطان چیه؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام انسان 23کروموزوم مضاعف داره که درمجموع میشه 46تاکروموزوم کتاب غیردرسی نوشته تعدادهرکروماتیدهرکروموزوم 2تاست پس درمجموع تعدادکل کروماتیدها92تاست درصورتی که شکل کتاب اومده ساختاریک کروموزوم مضاعف رونشون داده علامت زده دوتاکروماتیدیافامینک که اگرقراربراینجورحساب کردن باشه درکل 46کرماتیدمیشه اگرمیشه برام توضیح بدیداشتباه مخلسباتیم کجاست

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام درمرحله آنافازمیتوزبه طرفین سلول باکوتاه شدن دوک کروموزوم هاجدامیشن نصفشون سمت راست نصفشون سمت چپ ولی سوال من اینجاست کتاب اومده علامت زده یکی ازاین کروموزم که نصفش باقی مونده به اون نصفع میگه کروموزوم خواهری مگ نبایدکروموزوم خواری دوتاکروماتیدچسبیده به هم باشن

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه این عیارت روبرام توضیح بدیدکه بهترمتوجه شم (دراین مرحه عددکروموزومی سلول دوبرابرمیشوددرحالی که تعدادملکول های دناثابت است) چراملکول ثابت میومونه مگه نبایدبه همراه عددکروموزونی دوبرابرشه؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام اگه کوروموزوم غیرجنسی مستقیمانقشی درتولیدمثل جنسی نداشته باشه حتمابه صورت مستقیم داشته خواستم بدونم غیرمستقیم چه تاثیری داره؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام شکل های کروموزوم در چرخه سلولی رشته زمانی که کروموزوم به صورت یک رشته‌ای و فشردگی اش کم است در ساختار فامینه دیده می شود اما زمانی که به صورت دو رشته ای و با فشردگی کم است به صورت کروماتین دیده می شود در مرحله اول و دوم چرخی سلولی کروموزوم در حالت اول در ساختار فامینه ولی در حالت دوم بهصورت فامینه دیده می شود تفاوتی وجود دارد اگر وجود دارد چه تفاوتی منظورم ازتفاوت این است که درساختارفامینه چه تفاوتی بابه صورت فامینه دراین دوعبارت وجودداردمیتوان گفت منظورهردوی آن یه طورایی این است که به صورت

مینا ااا.

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

۲_هرماده اي که در واکنش کلی فتوسنتز........می شودقطعا....... الف/تولید _نوعی مولکول الي است وبه کمک نور ساخته می شود ب/مصرف نوعی مولکول معدنی است ودارای اتم اکسیژن است ج/تولید _از نظرتعداد با مولکول تولیدی دیگر برابر است ت/مصرف_فقط از طریق بخش پروتئینی غشای سلولی منتشر می شود

مینا ااا.

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

۱_کدام گزینه درباره ساختار برگ گیاهان تگ لپه درست است؟ الف/همواره زیر پوست روی میانبرگ نرده اي وسپس میانبرگ اسفنجی قرار دارد ب/در ساختار رگبرگ های گیاه تنها یک نوع سامانه بافتی مشاهده می شود پ/هر یاخته کلروپلاست دار درحد فاصل روپوست بالایی وپایینی نوعی یاخته میانبرگ است ج/یاخته های نگهبان روزنه در هردو سطح رویی وزیرین برگ می توانند مشاهده شوند