شیمی دهم - فصل دوم شیمی دهم

Rozita ..

شیمی دهم. فصل دوم شیمی دهم

کسی بلده چگونه موازنه کنیم؟

جواب ها

جواب معرکه

سلام خوبی اگه جوابم خوب بود جواب معرکه رو بزن لطفا 💖

سوالات مشابه

Parnian AKBN

فصل دوم شیمی دهم

امتحان دارم

ریحانه رحیمی

فصل دوم شیمی دهم

عنصر آ دارای دو ایزوتوپ است .اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر به ایزوتوپ سبک تر ۲ به ۳ باشد و تفاوت جرم اتمی دو ایزوتوپ ۲.۵ باشد ، جرم اتمی میانگین به جرم کدام یک از ایزوتوپ ها نزدیک تر است .؟

درسا داوودی

فصل دوم شیمی دهم

تکنسیم چیست