زیست شناسی یازدهم -

فصل 9 زیست شناسی یازدهم

ایلار شفیعی

زیست شناسی یازدهم. فصل 9 زیست شناسی یازدهم

یعنی@چی@به@علت@فشار@تورژسانس؟

جواب ها

سوالات مشابه

ایلار شفیعی

فصل 9 زیست شناسی یازدهم

در@رابطه@با@مبحث@چیرگی@راسی@ خود@شاخه@های@راسی@اکسین@زیادی@دارند@که@@به@جوانه@های@جانبی@میرن@و@مانع@از@رشد@انها@میشن@بنابراین@با@قطع@جوانه@های@راسی@مقدار@سیتوکینین@در@جوانه@های@جانبی@رشد@میکند@ سوال@من@اینه@که@خود@جوانه@های@راسی@که@اکسین@زیادی@دارند@چطوری@رشد@میکنن؟