ریاضی پنجم - فصل دوم ریاضی پنجم

ثنا اقابابایی

ریاضی پنجم. فصل دوم ریاضی پنجم

سلام می‌شود جمع و تفریق کسر ها را توضیح دهید

جواب ها

جواب معرکه

فاطمه محمدی

ریاضی پنجم

اول مخرج هارا نگاه کن اگر مخرج ها مثل هم بودند یکی از مخرج هارا بنویس و صورت هارا باهم جمع کن ولی اگه مخرج ها مثل هم نبودن باید هم مخرج کنی و بعدش صورت هارا باهم جمع کنی

امیر فلاحتی

ریاضی پنجم

درست حل کردی

ßámù ģøñģ

ریاضی پنجم

اول مخرج ها رو مشترک میکنیم بعد اگه جمع و تفریق بود که مثل اعداد طبیعی حساب می کنی مخرجشم هیچ فرقی نمیکنه بعد تا حد امکان ساده می کنیم

زینب مختاری

ریاضی پنجم

اول بایدمخارج رو مساوی کنی بعد صورت روجمع یا منها کنی نکته مخرج فرقی نمیکنه

عطیه علوی

ریاضی پنجم

اول مخرج ها رو یکی کن بعد مثل جمع وتفریق معمولی حساب کن

سوالات مشابه

sahar 💜🖤

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

یسنا جباری

فصل دوم ریاضی پنجم

لطفا جواب این رو بدید

sahar 💜🖤

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید