ریاضی چهارم - فصل سوم ریاضی چهارم

آروشا حسن زاده

ریاضی چهارم. فصل سوم ریاضی چهارم

هرچی درباره تقسیم چکشی میدومی بگو زود بگی تاج میدم

جواب ها

پویان مقیمی

ریاضی چهارم

تقسیم چکشی را می‌توان در چند گام بسیار ساده انجام داد. در ادامه، این مراحل را بیان می‌کنیم. برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم ۱۰۵ را بر ۸ تقسیم کنیم. گام اول: ابتدا باید مقسوم و مقسوم‌علیه را مشخص کنیم. در مثالی که بیان کردیم، مقسوم ۱۰۵ و مقسوم‌علیه ۸ است. گام دوم: تعداد ارقام مقسوم‌علیه را می‌بینیم و به اندازه آن از سمت چپ از ارقام مقسوم جدا می‌کنیم.  گام سوم: بررسی می‌کنیم که آیا تعداد ارقامی که جدا کرده‌ایم کافی است یا نه. این کار را با تقسیم ارقامی که جدا کرده‌ایم بر عدد مقسوم‌علیه انجام می‌دهیم. در اینجا می‌بینیم که تعداد ارقامی که جدا کرده‌ایم، کم است، زیرا ۱ را نمی‌توان بر ۸ تقسیم کرد و از آن کوچک‌تر است. به عبارت دیگر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در عدد ۱ چند ۸ وجود دارد؟ و جواب صفر است. بنابراین، یک رقم دیگر را نیز در کنار رقمی که جدا کرده بودیم، جدا می‌کنیم. برای مثالی که داریم، عدد ۱۰ را جدا می‌کنیم.  اکنون می‌توان ۱۰ را بر ۸ تقسیم کرد. گام چهارم: اکنون این پرسش را مطرح می‌کنیم که چند تا ۸ در ۱۰ قرار دارد و جوابمان ۱ است. بنابراین، عدد ۱ را در بخش خارج‌قسمت می‌نویسیم.  گام پنجم: عدد خارج‌‌قسمت را در مقسوم‌علیه ضرب کرده و حاصل را از سمت راست زیر عدد ۱۰ می‌نویسیم که جدا کرده بودیم.  گام ششم: اکنون ۸ را از ۱۰ کم می‌کنیم و حاصلش را پایین آن‌ها می‌نویسیم.  گام هفتم: حال عدد ۵ را پایین می‌آوریم و در کنار حاصل تقسیم، یعنی ۲، می‌نویسیم.  گام هشتم: در اینجا گویی یک تقسیم جدید داریم و باید ۲۵ را بر ۸ تقسیم کنیم. این پرسش را مطرح می‌کنیم که در ۲۵ چند ۸ قرار دارد. با دانستن ضرب ۲۴ = ۸ × ۳ خواهیم دید که جواب عدد ۳ است. بنابراین، ۳ را در خارج قسمت و کنار ۱ قرار می‌دهیم.  گام نهم: عدد ۳ را که نوشتیم، آن را در مقسوم‌علیه ضرب می‌کنیم و حاصل را زیر مقسوم جدید، یعنی ۲۵، می‌نویسیم.  گام دهم: عدد حاصل را از مقسوم‌ جدید، یعنی ۲۵ کم می‌کنیم و حاصل را می‌نویسیم.  می‌بینیم که عدد دیگری نیست که پایین بیاوریم. همچنین، باقیمانده، یعنی ۱، از مقسوم‌علیه، یعنی ۸، کوچک‌تر است و تقسیم پایان می‌پذیرد. خلاصه مراحل تقسیم چکشی: ابتدا از سمت چپ یک رقم از ۱۰۵ جدا می‌کنیم و می‌بینیم که بزرگ‌تر از ۸ نیست و نمی‌توانیم آن را بر ۸ تقسیم کنیم. پس دو رقم را جدا می‌کنیم. اکنون عدد ۱۰ را می‌توان بر ۸ تقسیم کرد که حاصلش می‌شود ۱. این عدد ۱ را در خارج قسمت می‌نویسیم و آن را در مقسم علیه (۸) ضرب می‌کنیم. حاصل ۸ می‌شود، آن را زیر عدد ۱۰ می‌نویسیم و از آن کم می‌کنیم. حاصلش می‌شود ۲. اکنون آن عدد ۵ بالا را پایین می‌آوریم و در کنار ۲ قرار می‌دهیم. حال عدد ۲۵ را داریم. اکنون باید ۲۵ را بر ۸ تقسیم کنیم. حاصل این تقسیم ۳ است. ۳ را در کنار ۱ خارج قسمت می‌نویسیم. اکنون 3 را در مقسوم علیه ضرب می‌کنیم و حاصل (یعنی ۲۴) را زیر مقسوم می‌نویسیم. سپس ۲۴ را از ۲۵ کم می‌کنیم که حاصلش می‌شود ۱ و کوچک‌تر از مقسوم‌ علیه است و اینجاست که تقسیم متوقف می‌شود. تصویر زیر خلاصه انجام مراحل را نشان می‌دهد. در صورت تمایل تاج بدهید🦭🌌

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

سوالات مشابه

m. s..

فصل سوم ریاضی چهارم

جواب می خواستم معرکه میدهم

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

بچه ها این هم حل کنید معرکه میدم

m. s..

فصل سوم ریاضی چهارم

جواب می خواستم معرکه میدهم