هندسه دهم -

فصل چهارم هندسه دهم

amirhoseen n.r

هندسه دهم. فصل چهارم هندسه دهم

لطفا@جواب@های@الف@ب@پ@را@بنویسید

جواب ها

سوالات مشابه

امیررضا راشدی

فصل چهارم هندسه دهم

1-@دوخط@عمود@بر@یک@صفحه......هستند. 2-@به@چند@طریق@میتوان@یک@صفحه@را@مشخص@کرد؟؟؟

amirhoseen n.r

فصل چهارم هندسه دهم

میشه@جواب@های@تشریحی@را@بدهید