حسابان یازدهم - فصل 3 حسابان یازدهم

سوال واضح !

‌‌‌𝑴¤𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 ‌‌‌𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊

حسابان یازدهم. فصل 3 حسابان یازدهم

کدام یک از این ها تابع یک ب یک هستن؟؟

جواب ها

جواب معرکه

علی پناهی

حسابان یازدهم

تابع های سهمی یک به یک نیستند تابع پایینی یک به یک نیست چون دارای مولفه های دوم مساوی هست تابع سمت چپ یک به یک است

amirali kharazmi

حسابان یازدهم

اگه خطی موازی محور ایکس کشیدی و تابع رو در حداکثر یه نقطه قطع کرد یک به یک هست

Leila pahlavanzadeh

حسابان یازدهم

تابع سهمی یک به یک نیست زیرا اگر خطی موازی محور xها بکشیم نمودار را در دو نقطه قطع می‌کند اما تابع رادیکالی یک تابع یک به یک است اگه خط را دوباره موازی محور xبکشیم این بار در یک نقطه قطع می‌کند ویک تابع اس

سوالات مشابه

علی آذرین

فصل 3 حسابان یازدهم

دامنه تابع؟

محمدجواد شاهوردی

فصل 3 حسابان یازدهم

لطفا@به@این@سوال@پاسخ@دهید

امیر ...

فصل 3 حسابان یازدهم

تویه@عکس@جواب@کامل@و@واضح@لطفا