فارسی پنجم - درس 9 فارسی پنجم

فاطمه عزیزی

فارسی پنجم. درس 9 فارسی پنجم

کلمه سخت درس نام آوران دیروز امروز فردا را پیدا کنید؟هرکی جواب را بگه معرکه میزنم

جواب ها

جواب معرکه

🎬Tahoora Kavari🎙️

فارسی پنجم

مطالعه – موضوع – تقریباً – منظم – خوش نما – تصویر – خیره – تصویر – بیایید – ورق بزنید – مزاحمتان – پذیرفتیم – محو – غرق – متوجه – کشمکشی – لطف – جلب کرد – فهرست – مطالب – مخصوصاً – مصطفی – لحنش – برخاستم – ناگزیر – ان شاء الله – سپاسگزاری – خداحافظی – خانه هایمان – روانه واژه های سخت درس تاج؟!✨

خاطی ♡♡

فارسی پنجم

سلام صلح باشه سگ نادر نیما نسترن نیلوفر ندا

سوالات مشابه

فاطمه عزیزی

درس 9 فارسی پنجم

واژه های املایی هم بگید مال درس نام آوران دیروز امروز فردا معرکه میزنم

فاطمه عزیزی

درس 9 فارسی پنجم

هم خانواده دس نام آوران دیروز امروز فردا معرکه میزنم

فاطمه عزیزی

درس 9 فارسی پنجم

واژه های املایی هم بگید مال درس نام آوران دیروز امروز فردا معرکه میزنم