عربی دوازدهم - درس چهارم عربی دوازدهم

مریم صالحی مهر

عربی دوازدهم. درس چهارم عربی دوازدهم

چه کسی ترجمه این سوال رو بلده ؟ ترجمه متن و گزینه ها .

جواب ها

Ehsan Rostami

عربی دوازدهم

جواب تمرین ها:

سوالات مشابه

مریم صالحی مهر

درس چهارم عربی دوازدهم

چه کسی ترجمه این سوال رو بلده ؟ ترجمه متن و گزینه ها .

sajad sajady

درس چهارم عربی دوازدهم

ترجمه درس چهارم

فاطی قا

درس چهارم عربی دوازدهم

سلام اینجا مگه جبار اسم مبالغه نیست ؟؟ چرا برای ترجمش از بسیار استفاده نکرده ؟