فارسی چهارم - درس دهم فارسی چهارم

m. s..

فارسی چهارم. درس دهم فارسی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج میدهم

جواب ها

پیدا کرد شست آمدند پذیرایی کرد

Niayash arafi

فارسی چهارم

الف)پیدا کرد ب)شست ج)آمدند د)پذیرایی کرد

تاج لطفا ۱-پیدا کرد ۲-شست ۳-آمد ۴-پذیرایی کرد سوالی داشتی در خدمتم🙃🍀

پیدا کرد آمدند شست پذیرایی کرد

.. ..

فارسی چهارم

الف)کرد ب) شست ج) امدند د) کرد

سوالات مشابه

m. s..

درس دهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج میدم

m. s..

درس دهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه میدم

m. s..

درس دهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه میدم