فارسی دهم - درس8 فارسی دهم

علی کوهستانی

فارسی دهم. درس8 فارسی دهم

دوستان جواب اين رو میشه بگین معرکه رو میزنم

جواب ها

جواب معرکه

A.M Y.28

فارسی دهم

اولی مضاف الیه دومی مفعول معرکه یادت نره!

Asda ✨️

فارسی دهم

اولی مضاف الیه دومی‌مفعول

محمد کیانی

فارسی دهم

سلام هروقت خواستی نقش دستوری رو مشخص کنی اون جمله یا شعر رو به فارسی روان ترجمه کن اینجوری خود به خود معلوم میشه نقش هر کلمه چیه

سوالات مشابه

سپیده بن رشد

درس8 فارسی دهم

لطفاً ارایه های ادبی درس هشتم رو کامل با توضیحات..... امتحان دارم😭

عسل رستگار

درس8 فارسی دهم

بیت زیر را تقطیع کنید ارکان ان را سه تایی یا چهار تایی مشخص کنید. ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

گل رز

درس8 فارسی دهم

سلام بچه ها کسی میتونه به من بگه که چجور مسند رو تو شعر تشخیص بدیم؟