فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

❤A 😍

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

لطفا سریع جواب بدید ببخشید بد خط

جواب ها

👼Hasti 👸

فارسی هشتم

4-(1)🌟هی!دیگر آن نیرو و انرژی جوانی در ما نیست. آن:صفت اشاره/انرژی:هسته/نیرو:وابسته ی پیشین/جوانی:وابسته ی پسین/ (2)🌟این باری است که بر دوش تو نهاده شده است. این:صفت اشاره/دوش:هسته/تو:وابسته پسین/این هم می تواند وابسته ی پیشین باشد. (3)🌟این کشور مردان گرد،سرزمینی است. این:صفت اشاره/مردان:هسته/گرد:وابسته ی پسین/کشور:وابسته ی پیشین/ (5)🌟این کانون روشنی و راستی است. این:صفت اشاره/کانون:هسته/روشنی:وابسته ی پسین/این هم می تواند وابسته ی پیشین باشد. ************** 5-(1)🌟باید یک مسافر دائمی را در خود ایجاد کنیم. یک:صفت شمارشی/مسافر:هسته/دائمی:وابسته ی پسین/یک هم می تواند وابسته ی پیشین باشد. (2)🌟تصور همه از آینده یک زندگی آرمانی است. یک:صفت شمارشی/زندگی:هسته/آرمانی:وابسته ی پسین. (3)🌟تا که یک شب دست در دست پدر.... راه افتادم به قصد یک سفر. یک:صفت شمارشی/شب و سفر:وابسته ی پسین. (4)🌟یک شانه ی تخم مرغ روی تانک های دشمن خالی کرده بود. یک:صفت شمارشی/شانه ی و تانک های:هسته/تخم مرغ و دشمن:وابسته ی پسین/یک و روی هم می تواند وابسته ی پیشین باشد.

سوالات مشابه

mo he

درس11 فارسی هشتم

معنی کامل شعر ای وطن من درس ۱۱

mo he

درس11 فارسی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی و خود ارزیابی درس ۱۱ فارسی خلاصه باشه 💗

mo he

درس11 فارسی هشتم

واژه های درس ۱۱فارسی کامل باشه از دفتر خودتون نباشه ترجیحا از گام ب گام

ناهید نوری

درس11 فارسی هشتم

بچه ها سوال ۲ ادبیات رو می خوام صفحه ۵۸ درس۱۱

Amir yazdane

درس11 فارسی هشتم

5مثال جناس کامل در نثر و5جناس ناقص در نثر جناس ناقص همان سه مورد هرکدام 5مثال در نثر یا شعر ➡️:O

fatemeh 😙❤

درس11 فارسی هشتم

کسی@صفحه@۷۸@تفکر@نوشته

Mahdi Sabz+Ali+Pour

درس11 فارسی هشتم

این@شعر@از@چه@کسی@است@ صبح@صادق@،قدرت@کاذب@شکست@@@@@@@@@@@@رشته@های@دام@اهریمن@گسست