نگارش پنجم - درس 4 نگارش پنجم

زهرا عطایی نیا

نگارش پنجم. درس 4 نگارش پنجم

جواب ص ۲۶ اولین نفر تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

Hosna Jagari

نگارش پنجم

کشند. دو دسته افراد هستند که زحمت و تلاش بیهوده می دسته اول : افرادی هستند که برای جمع آوری مال و ثروت بسیار بار تلاش میکنند ولی از آن مال و ثروت برای خود ستفاده نمیکنند و خساست به خرج می دهند. دسته دوم: افرادی هستند که در کسب علم و دانش بسیار تلاش میکنند اما در عمل آن را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمیکنند در واقع این افراد هر چه در کسب علم و را به کار نمیبرند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هر چه در کسب علم و دانش تلاش کنند چون از آن در رفتار و کردار خود استفاده نمی کنند، نادانی بیش نیستنند و در جهالت به سر می برند.

Haasti 100.3

نگارش پنجم

👆👆👆👆👆👆👆👊

سوالات مشابه

زهرا عطایی نیا

درس 4 نگارش پنجم

سلام میشه جواب ص ۲۵ رو بفرستید لازم دارم به اولین نفر تاج میدم

زهرا عطایی نیا

درس 4 نگارش پنجم

جواب ص ۲۶ اولین نفر تاج میدم

زهرا عطایی نیا

درس 4 نگارش پنجم

سلام میشه جواب ص ۲۵ رو بفرستید لازم دارم به اولین نفر تاج میدم

زهرا عطایی نیا

درس 4 نگارش پنجم

جواب ص ۲۶ اولین نفر تاج میدم