علوم تجربی چهارم - درس 1 علوم چهارم

مبینا صفری

علوم تجربی چهارم. درس 1 علوم چهارم

هرکی اگر نمونه سوال ۱ تا ۱۳ داره علوم بفرسته پایان ترم باشه اگه بفرسته معرکه میدم

جواب ها

مارالشونم 🌌❤

علوم تجربی چهارم

تو سوال قبلیت بهت گفتم عزیزم

جواب معرکه

مبین شونم

علوم تجربی چهارم

سلام بفرمائید لطفا به حرفت عمل کن

سوالات مشابه

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

مبینا صفری

درس 1 علوم چهارم

هرکی اگر نمونه سوال ۱ تا ۱۳ داره علوم بفرسته پایان ترم باشه اگه بفرسته معرکه میدم

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

مهدیس ملکی نژاد

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه چند تا نمونه سوال علوم بفرستین نوبت اول

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید