زیست شناسی یازدهم - فصل 7 زیست شناسی یازدهم

‌, ‌،

زیست شناسی یازدهم. فصل 7 زیست شناسی یازدهم

22و 24با توضیح بگین

جواب ها

.. علی یاری

زیست شناسی یازدهم

۲۲)برای حرکات استقامتی از ماهیچه کند برای حرکات مانند دوی سرعت ماهیچه های تند ۲۴)fshوLH

سوالات مشابه

hh hh

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

رابطه جنسی چگونه برقرار میشود

آوا سلطانی

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

جمله زیر درست است یا غلط؟ الف) بعد از تولد به هیچ عنوان تعداد فولیکول ها افزایش نمی یابد. ب) دریک مجموعه کروموزومی به هیچ عنوان کروموزومی با کروموزوم دیگر همتا نیست.

nnn hjf

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

یاخته تخم از چند فام تن است