انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 14 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

193 امتیاز

2

155 امتیاز

3

125 امتیاز

4

110 امتیاز

5

73 امتیاز

6

70 امتیاز

7

65 امتیاز

9

50 امتیاز

10

45 امتیاز

12

35 امتیاز

13

34 امتیاز

14

33 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

17

25 امتیاز

18

25 امتیاز

19

25 امتیاز

20

25 امتیاز