انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 12 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب
Zahra .

درس 12 تفکر و سواد رسانه ای

تصویر صفحه۹۸و تصویر سمت چپ۹۹چیست

رتبه بندی کاربران

1

110 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز