انتخاب واحد درسی

پایه دهم

دفاعی دهم درس 13 دفاعی دهم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

150 امتیاز

2

135 امتیاز

3

131 امتیاز

4

85 امتیاز

5

85 امتیاز

7

75 امتیاز

8

75 امتیاز

9

69 امتیاز

10

65 امتیاز

11

55 امتیاز

12

50 امتیاز

13

45 امتیاز

14

45 امتیاز

15

45 امتیاز

17

38 امتیاز

18

35 امتیاز

19

35 امتیاز

20

35 امتیاز