انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فیزیک دوازدهم ریاضی فصل5 فیزیک دوازدهم ریاضی
فقط سوالات با جواب
Amir Mahmood Zakiyan

فصل5 فیزیک دوازدهم ریاضی

ظرفیت گرمای ویژه مولی گاز های آرمانی زمانی که نه فشار ثابت است و نه حجم ثابت باشد؟

par tabar

فصل5 فیزیک دوازدهم ریاضی

این تمرینو لطفا حل کنین

رتبه بندی کاربران

1

5 امتیاز

2

5 امتیاز

3

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز