انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
بدون نام

درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم

1- ظریف ترین و دقیق ترین خطوط پیوسته را به کمک کدام ابزار میتوان ترسیم کرد ؟ الف) راپید و گراف ب) قلم مو ج) قلم فلزی✅ د) روان نویس 2- کدامیک از انواع خطوط ، ملاطفت و معنویت را تداعی می کند ؟ الف) شکسته ب) منحنی ج) عمودی د) مایل 3- رابطه مناسب بین عناصر موجود در یک اثر با یکدیگر و با کل اثر را در هنرهای تجسمی ................................ می گویند. الف) تعادل ب) تقارن ج) تناسب د) ترکیب 4- گردش فصل های سال نشان دهنده کدام نوع ریتم(تکرار ) است؟ الف) ریتم تکا

حسین سردارعلیپور

درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم

سوالات درس ۹ رو خواهشا بفرستین لازمه ممنون

رتبه بندی کاربران

1

80 امتیاز

2

60 امتیاز

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

20

5 امتیاز