انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم درس 12 دین و زندگی دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

55 امتیاز

2

20 امتیاز

3

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

10 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز