انتخاب واحد درسی

پایه ششم

علوم ششم درس 6 علوم ششم
فقط سوالات با جواب
اریان احمدی

درس 6 علوم ششم

انیرژی چیست

اریان احمدی

درس 6 علوم ششم

در کدام حالت نیر اثر هم دیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمیکند

اریان احمدی

درس 6 علوم ششم

تاثیرات عوامل نیرو چیست؟ممنون می شم

رتبه بندی کاربران