انتخاب واحد درسی

پایه ششم

مطالعات اجتماعی ششم درس 7 مطالعات اجتماعی ششم
فقط سوالات با جواب
زهرا مولوی

درس 7 مطالعات اجتماعی ششم

زهرا تصمیم میگیرد روزی ۱ ساعت درسی را که در آن ضعیف است بخواند این تصمیم مثبت است یت منفی ؟ چرا ؟

رتبه بندی کاربران