انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس14 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
‌, ‌،

درس14 تاریخ یازدهم

پرسش درس چهارده کامل بدین ممنون

دانش آموز ‌.

درس14 تاریخ یازدهم

تنش های مردم ایران بعد از سقوط رضا شاه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر چه پایه های استوار بود

nnn iiere

درس14 تاریخ یازدهم

سلام کسی سوال تستی از درس 14 تاریخ داره

محمدرضا ...

درس14 تاریخ یازدهم

چه کسی در رساندن سر لشکر زاهدی به نخست وزیری نقش داشتند؟

رتبه بندی کاربران