انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 17 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
دانش آموز ‌.

درس 17 فارسی یازدهم

مثال ازمجاز وکنایه بامفهوم میخوام🙏🏻

دانش آموز ‌.

درس 17 فارسی یازدهم

جواب ص ۱۴۴رومیخوام

رقیه سالارابادی

درس 17 فارسی یازدهم

نمونه سوال وجواب درس هفدهم ادبیات

رتبه بندی کاربران