انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس12 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
نازنین ژهرا همتی

درس12 فارسی یازدهم

برام مشخص میکنید چنتا جمله هست !

راضیه افروغ

درس12 فارسی یازدهم

سلام دوستان فارسی صحفه ۱۰۴و۱۰۵ را برا م حل کنید لطفا

mobina ......

درس12 فارسی یازدهم

این سوال رو کسی می‌تونه جواب بده؟

فهیمه خسروی

درس12 فارسی یازدهم

سلام کسی هست کمک کنه برای متن نمایش به صورت امروزی کاوه دادگر؟

زهرا حسینی

درس12 فارسی یازدهم

واژه پیکان و خوالیگر مشمول کدام وضعیت های چهارگانه هست؟

یکتا شریف پور

درس12 فارسی یازدهم

آهنگر صفت فاعلیه یا صفت بیانی مطلق؟

ری حانه

درس12 فارسی یازدهم

ارایه های خواسته شده را پیدا کنید

رزیتا طالبیان

درس12 فارسی یازدهم

میشه لطفا سریع به سوال من پاسخ بدید

محمد عرفان حیدریان

درس12 فارسی یازدهم

پاسخ در آستین داشتن کنایه از چیست ؟

عرفان جبارپور

درس12 فارسی یازدهم

اجزای اصلی جمله و اجزای تبعی و انواع قید رامشخص کن؟

پناه بزرگمهر

درس12 فارسی یازدهم

کمک کنید تروخدا

shahla ashena

درس12 فارسی یازدهم

سوال ۶ به سوالات پاسخ کوتاه دهید متمم و و ارایه های بیت وومعنی بیت زیر رابنویسید زبالا چو پی برزمین برنهاد بیاند فریدون به کردار باد سوال ۷ نوع حذف و نقش تبعی و مفهوم بیت را بنویسید به سال اندکی و به دانش بزرگ گوی بد نژادی دلیر و سترگ

رتبه بندی کاربران

1

53 امتیاز

2

45 امتیاز

3

15 امتیاز

4

15 امتیاز

5

10 امتیاز

6

8 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز