انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس 16 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
اورهان رحیمی

درس 16 فارسی دوازدهم

صفحه 140فارسی دوازدهم تویه قلمرو ادبی چرا (متروک)مسند نیست

رتبه بندی کاربران

1

25 امتیاز

2

15 امتیاز

3

15 امتیاز

6

10 امتیاز

7

10 امتیاز

8

8 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز