انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم درس 12 دین و زندگی دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

65 امتیاز

2

65 امتیاز

5

35 امتیاز

6

25 امتیاز

7

25 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

11

13 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

15

8 امتیاز

16

6 امتیاز

17

6 امتیاز

18

5 امتیاز

20

5 امتیاز