انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم درس 13 دین و زندگی دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

65 امتیاز

2

55 امتیاز

5

25 امتیاز

6

25 امتیاز

7

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

8 امتیاز

15

6 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز