انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم درس 7 دین و زندگی دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

155 امتیاز

3

43 امتیاز

4

29 امتیاز

5

25 امتیاز

6

25 امتیاز

8

25 امتیاز

9

23 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

8 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز