انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 2 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
sahar 💜🖤

درس 2 علوم پنجم

سوختن شمع و زنگ زدن آهن هر دو نوعی اکسید شدن هستند: الف)شباهت این دو نوع تغییر چیست ؟ ب) تفاوت این دو نوع تغییر چیست ؟

رتبه بندی کاربران